Przedszkole Przedszkole

 

Informacja Rady Rodziców Przedszkola

Rada Rodziców Przedszkola informuje

Przedszkolaki sprzątają świat

sprzątanie swiata 2021W tym roku po raz kolejny przedszkolaki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Ponownie nasze dzieci wspólnie z wychowawczyniami spisały się na medal, sprzątając pobliski lasek. Wynikiem tej akcji były worki pełne śmieci. Wierzymy w to, że dorośli uszanują naszą pracę i sprzątnięty teren długo jeszcze pozostanie bez pustych butelek, plastikowych opakowań. FOTO

Anna Szatyłowicz
Halina Szatyłowicz
Małgorzata Kaczoch
Eliza Kazimieruk

Uwaga Rodzice Dzieci Przedszkolnych

Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy do Przedszkola proszeni są o wypełnienie:

i dostarczenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze do 07.09.2021 r.

Druki są również do pobrania w wejściu głównym budynku Zespołu.

 

Informacja dla Rodziców Dzieci Przedszkolnych

info3Uwaga Rodzice Dzieci Przedszkolnych!

- Do budynku przedszkola mogą wejść wyłącznie rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci trzyletnie (dziecko z 1 rodzicem/opiekunem prawnym). Przed wejściem obowiązuje zasada używania maseczek, dezynfekcja rąk osób dorosłych lub używanie rękawiczek.
- Rodzic/opiekun z dzieckiem trzyletnim po wejściu do szatni zajmuje wyznaczone do przebierania miejsce, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m, z szafki dziecka bierze kapcie, przebiera dziecko, ubranie odwiesza w szafce dziecka, a następnie dziecko wchodzi do sali. Rodzic/opiekun bezzwłocznie wychodzi z przedszkola.
- Odbiór dziecka odbywa się w zadeklarowanych przez rodziców godzinach, tj. 12.45-13.15 oraz 14.30-16.00.
- Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola w wejściu do przedszkola. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali, ubiera je i przekazuje rodzicowi z zachowaniem dystansu społecznego.
- W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej, przed wejściem rodzica i dziecka do przedszkola, może być wykonany przez wyznaczonego pracownika pomiar temperatury ciała dziecka oraz rodzica bezdotykowym termometrem.
- Na pomiary temperatury ciała dziecka rodzice wyrażają pisemną zgodę w oświadczeniu złożonym w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola. Druk oświadczenia dostępny jest w przestrzeni wspólnej budynku szkoły oraz na stronie internetowej Zespołu. Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę przekazać w dniu 1 września pracownikowi przedszkola odpowiedzialnemu za odbieranie dzieci.
- Kontakt rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcą następuje wyłącznie w formie elektronicznej, mailowej.
- Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru i adresu poczty elektronicznej w oświadczeniu.
- Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
- Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola butelek z napojami, zabawek, plecaków ani innych przedmiotów.
- Rodzic przynoszący ubranie na zmianę dla dziecka obowiązany jest zapakować je w woreczek foliowy i pozostawić w szafce dziecka.

Oświadczenie rodziców (.pdf)

Procedura bezpieczeństwa (COVID-19) - Przedszkole

Wyprawka Przedszkolna

Drodzy rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola!

Listy dzieci z podziałem na grupy w Przedszkolu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej.

Informację można również uzyskać w sekretariacie pod numerem telefonu 856850014.

 

Wyprawka 3,4-latka

Wyprawka 5-latka

Wyprawka 6-latka

Podkategorie

 Dobra szkoła
 

CZYTAM Z KLASĄ

cover czytam z klasa

 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci