RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/ucznia danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze, ul. Szkolna 2 17-240 Czeremcha; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych którym jest Pani Katarzyna Roszczenko z którym można się kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
  6. Pana/Pani/ucznia dane będą przechowywane nie dłużej jednak niż w terminach wynikających z ustawy z dnia 14.07.1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)
  7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w każdym momencie.
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

                                                                                                       Joanna Gnatowska
Dyrektor ZSP w Czeremsze

 

Informacja dla uczestników uroczystości publicznie otwartych

Klauzula monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konkursach organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze

 Dobra szkoła
 

CZYTAM Z KLASĄ

cover czytam z klasa

 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci