Projekty EFS

alt

Od pierwszego lutego 2011 roku Szkoła Podstawowa realizuje projekt pod tytułem „Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.)

W ramach projektu nasi uczniowie zwiedzili Pieniński Park Narodowy i okolice (maj 2011), Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską (wrzesień 2011). Uruchomiliśmy także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nakierowane na wykorzystanie wiedzy w praktyce. W bieżącym roku szkolnym uczniowie i uczennice mają do wyboru:

- warsztaty doświadczalne, na których pod okiem profesjonalnego opiekuna można samodzielnie zbadać zjawiska przyrodnicze i prawa nimi rządzące,

- warsztaty matematyczne, gdzie odkrywa się praktyczne zastosowanie matematyki,

- warsztaty ICT, na których odsłania się tajemnice cyfrowych fotografii,

- Klub Młodego Odkrywcy - Podróżnika, zrzeszający dziewczęta i chłopców zwiedzających bliższą i dalszą okolicę,

- Kronikę Projektu, w której dzielnie monitoruje się poczynione w projekcie postępy.

Na użytek chętnych wydłużono także godziny, w których działa Szkolne Centrum Multimedialne, w którym pod fachowym okiem opiekuna można wyszukać potrzebnych informacji, dokonać ich selekcji a nawet wstępnej obróbki.

Projekt potrwa do końca października 2012 r. Wzięło w nim do tej pory udział ponad 100 osób!
 W lutym 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III". Jest to program rządowy, realizowany ze środków EFS. Realizacja projektu będzie trwała do końca roku szkolnego 2011/2012. Wniosek o dofinansowanie napisała nauczycielka kształcenia zintegrowanego Danuta Piecychna.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w pomoce zgodne z potrzebami uczniów oraz meble do jednej z klasopracowni kl. I-III. Stworzono ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów:

  1. wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu,
  2. przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. z zaburzeniami rozwoju mowy,
  4. niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne),
  5. uzdolnionych (zajęcia z języka angielskiego).

Wyżej wymienione zajęcia odpowiadają rozpoznanym potrzebom uczniów kl. I-III naszej szkoły. Uczestniczy w nich 34 uczniów.

Na realizację zadań w ramach projektu pozyskano 35 345 PLN


 

  

PROGRAMY I PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

1.     Złożyliśmy wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji z tytułu wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach. Otrzymaliśmy 7000,00 zł. Za przyznane pieniądze doposażyliśmy stołówkę w naczynia, sztućce i pojemniki niezbędne do przechowywania i wydawania posiłków dla dzieci.

2.    Złożyliśmy wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji z tytułu wyposażenia gabinetu pielęgniarki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Otrzymaliśmy 9.443,00 zł. Za przyznane pieniądze wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy gabinet pielęgniarki w nowe meble i sprzęt niezbędny do świadczenia opieki zdrowotnej.

3.    Przystąpiliśmy do programu „Podlaska Platforma Edukacyjna” w ramach projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zespół otrzymał 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego.

 


4.    Złożyliśmy wniosek z rezerwy subwencji oświatowej na zakup książek do biblioteki szkolnej składany w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Otrzymaliśmy 1330,00 zł dotacji na zakup książek do biblioteki (325,00 zł stanowiło koszt własny Gminy). W ramach dotacji oprócz zakupu książek zostały przeprowadzone zajęcia rozpowszechniające czytanie w klasach I-VI oraz konkurs w klasach II-III SP ze znajomości lektur. Dzieci, które najlepiej napisały test otrzymały nagrody książkowe.

5.    Przystąpienie do Projektu Nr RPPD.03.01.02-IŻ.00-20-001/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Udział w projekcie umożliwi organizację zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które chciałyby rozwinąć swoje zainteresowania z poszczególnych przedmiotów, a także takie zajęcia które umożliwią uczniom uzupełnienie braków w wiadomościach na każdym etapie edukacyjnym.

6.    Przystąpienie do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim w roku 2016. Do programu zakwalifikowano 30 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej. Zajęcia były przeprowadzane w Parku Wodnym w Hajnówce w okresie od 06.04.2016 r. do 15.06.2016 r. Autobus, który dowoził dzieci na basen został udostępniony przez naszą Gminę.

 

 


7.    Przystąpienie do udziału w prezentacji spektakli „Emocjałki” w placówkach edukacyjnych w ramach projektu pn. „Konkurs im. Jana Dormana”. Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w programie. 13 kwietnia 2016 r. odbyły się 2 bezpłatne przedstawienia teatralne dla dzieci z Przedszkola. Celem prezentowania spektakli przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku poza murami instytucji było podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych oraz wspieranie przedszkola poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli.

 


8.    Wystąpienie z wnioskiem do PZU o dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych z wiatrołapu do budynku szkoły z zadania prewencyjnego. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 1440,00 zł na ten cel.

9.    Złożyliśmy wniosek z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie szkoły podstawowej w pomoce niezbędne do podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

 

 

10.  Program „Owoce i warzywa w szkole” cały rok szkolny 2015/2016

 

 

11. Program „Szklanka mleka” cały rok szkolny 2015/2016

 PROGRAMY I PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

1. Złożyliśmy wniosek z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie szkoły podstawowej w pomoce niezbędne do podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Otrzymaliśmy 2.000,00 zł dotacji.

Data wszczęcia sprawy: 22.04.2016 r.
Data zakończenia sprawy: 31.12.2016 r.

2. Realizujemy program „Podlaska Platforma Edukacyjna” w ramach projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zespół korzysta z 20 laptopów oraz bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego.

Data wszczęcia sprawy: 23.04.2016 r.

Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

 

3.  Przystąpiliśmy do Programu „Mały Mistrz” w województwie podlaskim, którego założeniem jest m. in. poprawa stanu zdrowia sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klasy I oraz wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. W ramach tego programu otrzymaliśmy zestaw sprzętu sportowego na kwotę 1.497,00 zł.

Data wszczęcia sprawy: 26.04.2016 r.

Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

4. Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”, dzięki któremu sprawdzamy wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz porównujemy osiągnięcia naszych uczniów z wynikami klas z całej Polski.

 

Data wszczęcia sprawy: 01.09.2016 r.

Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

5.   Włączyliśmy się do kampanii „POLA NADZIEI 2016/2017” prowadzonej przez Fundację „Pomóż Im”, która ma na celu wsparcie dzieci z Hospicjum. Przez budynkiem Szkoły Podstawowej zostały zasadzone żonkile, które są międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi, a tymi których dotknął ból choroby nowotworowej. Kiedy wiosną zakwitną - są rozdawane przez wolontariuszy jako podziękowanie za datki na rzecz białostockiego hospicjum.

Data wszczęcia sprawy: 05.09.2016 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

6. Wzięliśmy udział w VI edycji Programu „Śniadanie daje moc”. Program został zrealizowany 8 listopada w klasach I-III Szkoły Podstawowej przy wsparciu rodziców i nauczycieli.

Data wszczęcia sprawy: 26.09.2016 r.
Data zakończenia sprawy: 08.11.2016 r.
 
7.   Przystąpiliśmy do udziału w pilotażowym Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego o nazwie „Edukacja przez szachy w szkole”. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

Data wszczęcia sprawy: 09.2016 r.

Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

 

8. Złożyliśmy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Udział w projekcie umożliwi organizację zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci, które chciałyby rozwinąć swoje zainteresowania z poszczególnych przedmiotów, a także takie zajęcia, które umożliwią dzieciom uzupełnienie braków w wiadomościach na każdym etapie edukacyjnym.

 
Data wszczęcia sprawy: 19.10.2016 r.
Data zakończenie sprawy: w trakcie oczekiwania na decyzję

9. Przystąpiliśmy do Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa III, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt polegać będzie na szkoleniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania oraz nauczania programowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej.

Data wszczęcia sprawy: 20.10.2016 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie oczekiwania na decyzję

10.  Przystąpiliśmy do Projektu „Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017”. Otrzymaliśmy 2.500,00 zł dofinansowania do organizacji FESTYNU RODZINNEGO zaplanowanego w maju 2017 r.

Data wszczęcia sprawy: 14.11.2016 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

11. Zakwalifikowaliśmy się do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim w roku 2017. Zajęcia dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej będą przeprowadzane w Parku Wodnym w Hajnówce w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. Autobus, który będzie dowoził dzieci na basen zapewni nasza Gmina.

Data wszczęcia sprawy: 15.11.2016 r.
Zakwalifikowanie do programu: II 2017 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

12.  Przystąpiliśmy do Programu „Budujemy Sportową Polskę” mającego na celu wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

Data wszczęcia sprawy: 10.01.2017 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie realizacji

13.  Złożyliśmy wniosek do projektu „Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017” na organizację Jesiennego Festynu Sprawności.


Data wszczęcia sprawy: 27.02.2017 r.
Data zakończenia sprawy: w trakcie oczekiwania na decyzję

14.  Program „Owoce i warzywa w szkole” cały rok szkolny 2016/2017

15.  Program „Szklanka mleka” cały rok szkolny 2016/2017

 


logo projektu

Tytuł projektu: „Z nauką na TY”

  • Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany w wysokości 653 052,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
  • Termin realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.
  • Miejsce realizacji: gmina wiejska Czeremcha, powiat hajnowski, woj. podlaskie
  • Streszczenie: Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD, a Partnerem - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Czeremsze oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czeremsze, poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki), języków obcych (jęz. angielskiego)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (naukowo-techniczne, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, fizyczne)

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Poczopek)

– indywidualne podejście do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),  

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej

– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych (tj. laptopy, tablica interaktywna, plansze, tablice edukacyjne, programy multimedialne, gry, puzzle, klocki, słowniki, mikroskop, modele edukacyjne, różnego rodzaju przyrządy do pracowni min. informatycznej, przyrodniczej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, językowych)

– zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej

– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

REKRUTACJA

Harmonogram zajęć - rok szkolny 2019/2020


 Dobra szkoła
 

CZYTAM Z KLASĄ

cover czytam z klasa

 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci