Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022 r.
17 kwietnia 2023 r.
02 maja 2023 r.
23 maja 2023 r.
24 maja 2023 r.
25 maja 2023 r.
26 maja 2023 r.
09 czerwca 2023 r.                 

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.