Projekt "Z nauką na TY"

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Czeremsze oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czeremsze, poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki), języków obcych (jęz. angielskiego)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (naukowo-techniczne, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, fizyczne)

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Poczopek)

– indywidualne podejście do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),  

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej

– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych (tj. laptopy, tablica interaktywna, plansze, tablice edukacyjne, programy multimedialne, gry, puzzle, klocki, słowniki, mikroskop, modele edukacyjne, różnego rodzaju przyrządy do pracowni min. informatycznej, przyrodniczej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, językowych)

– zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej

– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

 

REKRUTACJA