Address:
Szkolna 2 Czeremcha Podlaskie 17-240 Polska
Phone:
856850014
http://zspczeremcha.pl